Onze organisatie

Goed om te weten!

Onze organisatie

Op basisschool WestWijs willen we alle leerlingen de ondersteuning geven die ze nodig hebben. Ontdek hier hoe wij ervoor zorgen dat iedere leerling daadwerkelijk passend onderwijs krijgt.

Onderwijs op maat wordt in de eerste plaats gegeven door de leerkracht in de groep op de basisschool. Leerlingen hebben behoefte aan aandacht, rust en vertrouwen om zich harmonieus te ontwikkelen en het is de leerkracht die hun dat kan geven. De norm voor succes wordt in het kind zelf gelegd; elk kind dient zich voortdurend verder te ontwikkelen en afhankelijk van de mogelijkheden van het kind zal dat met grotere of kleinere stapjes gaan (naar eigen aanleg en tempo). Leerlingen zullen geprikkeld (o.a. door omgeving) worden om zich verder te ontwikkelen.

Competentie, relatie, vertrouwen en zelfstandigheid zijn hierbij kernbegrippen waaraan gewerkt wordt. Het zelfstandig en coöperatief leren door leerlingen wordt gestimuleerd vanaf groep 1.

Alle leerlingen hebben zorg nodig, zowel de hoogvliegers als de laagvliegers. We bieden zorg op maat. Dit komt in een individueel -of groepshandelingsplan (verwerkt in weekrooster en planning van de leerkracht) te staan. Hierbij wordt gebruik gemaakt van remediërend of verrijkingsmateriaal uit de orthotheek.


Wat houdt Passend Onderwijs in?
Passend Onderwijs is de naam voor hoe we er binnen het onderwijs voor zorgen dat alle leerlingen de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. Om te voorkomen dat leerlingen tussen wal en schip vallen, hebben schoolbesturen vanaf 1 augustus 2014 zorgplicht gekregen: de verplichting om ervoor te zorgen dat iedere leerling passend onderwijs krijgt. Binnen Stichting Catent hebben we de afgelopen jaren flink ingezet op een stevige ‘basisondersteuning’. Dit betekent dat iedere leerling in onze scholen kan rekenen op zorgvuldige begeleiding gericht op een optimale ontwikkeling. Bij sommige leerlingen zien we dat er specifieke onderwijsbehoeften zijn die vragen om wat extra ondersteuning. Stichting Catent zorgt ervoor dat het merendeel van deze extra ondersteuning gerealiseerd kan worden. De extra ondersteuning, veelal afkomstig van leerkrachten binnen Catent die zeer specifieke expertise hebben opgebouwd, wordt altijd pas ingezet na overleg met u als ouder(s). De groepsleerkracht en/of de intern begeleider gaat hierover met u als ouder(s) in gesprek.

Indien we binnen Catent niet de gewenste expertise hebben, gaan we kijken of collega bestuurders in de regio de gewenste deskundigheid kunnen bieden.


De school is verantwoordelijk om voor elke leerling een goede onderwijsplek te bieden. Dit heet zorgplicht. We kijken daarbij niet naar wat het kind niet kan, maar juist naar wat het kind wel kan. De kansen en mogelijkheden van het kind staan dan ook centraal.

Per leerling kijken we waar en hoe we een passend onderwijsaanbod het beste kunnen realiseren. Dat kan het bieden van hulp zijn die een school in huis heeft. Denk aan extra aandacht bij het leren lezen of rekenen. Of een aanbod voor hoogbegaafde leerlingen. Het kan ook gaan om zwaardere vormen van ondersteuning. Bijvoorbeeld begeleiding voor leerlingen met gedragsproblemen of van leerlingen met lichamelijke of geestelijke beperkingen. Onze school kan de basiszorg bieden. In ons schoolondersteuningsprofiel (SOP) neemt het Handelingsgericht werken een belangrijke plaats in. In het SOP beschrijven we op hoofdlijnen welke ondersteuning wij nu al kunnen realiseren en voor welke ondersteuning we (nog) niet zijn toegerust.

Naast de aanpassingen in het lesaanbod voor meer- en hoogbegaafde leerlingen vinden er ook pluslessen plaats. Leerlingen die meer- of hoogbegaafd zijn kunnen deze dan volgen buiten hun eigen groep.


Heeft u vragen over de begeleiding van uw zoon of dochter? Neem dan allereerst contact op met de interne begeleider van de school. Samen met de interne begeleider kijkt u wat de mogelijkheden zijn om uw kind optimaal te begeleiden. Zonodig betrekken we één van de orthopedagogen van Stichting Catent bij het optimaliseren van de begeleiding.


Leerlingen die op basis van hun onderwijs(zorg)behoefte extra ondersteuning nodig hebben en waarvoor de basisondersteuning tekort schiet, kunnen terecht bij het Expertiseteam Passend Onderwijs. De contactpersoon is de trajectbegeleider die samen met de school gaat kijken wat de beste werkwijze voor uw kind is. Is de expertise op de school niet voldoende aanwezig dan kan de school zich wenden tot de Catent Commissie van Arrangeren en Toewijzen (CCAT).


De CCAT heeft als taak: het arrangeren en toewijzen van ondersteuning op basis van onderwijs(zorg)behoeften van een leerling wanneer er sprake is van handelingsverlegenheid van de school.

Voordat een leerling wordt besproken in de CCAT, vindt een gesprek plaats tussen de orthopedagoog van Catent (zijnde de trajectbegeleider vanuit de leerlingstructuur Catent) ouders, leerkracht(en) en intern begeleider. De in het gesprek besproken punten worden door de IB-er genotuleerd, en worden vervolgens met alle betrokkenen gedeeld.
Binnen de CCAT worden de onderwijs(zorg)behoeften van de leerling en de handelings-verlegenheid van onze school besproken, gewogen en afgezet tegen het schoolondersteuningsprofiel. De CCAT besluit vervolgens over het toekennen van begeleiding en ondersteuning aan de school, in de vorm van een “arrangement”.

Tevens beslist de CCAT over het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) indien plaatsing op een school voor S(B)O het beste arrangement voor de leerling is.
En de CCAT ondersteunt ouders en de school in het proces naar plaatsing op scholen voor speciaal (basis)onderwijs.