School in beeld

Blik achter de schermen

School in beeld

Lees over de ins en outs van basisschool WestWijs, van werkvormen tot leerlijnen en van tools tot units.

1.  Onderwijsinhoud

1.1 Onderwijs in groepen 1 en 2, zorg voor het jonge kind

Wij vinden de zorg voor het jonge kind heel belangrijk. In de eerste jaren wordt de basis gevormd voor een succesvolle schoolcarrière. In de dagelijkse praktijk blijkt dat de ontwikkeling van kinderen niet gelijkmatig is, maar vaak sprongsgewijs verloopt. Na een volgend stapje in de ontwikkeling volgt een stabiliseringfase. Sommige kinderen ontwikkelen zich niet conform de beschreven ontwikkelingsfasen. Sommigen slaan fasen of delen van fasen over zonder gevolgen. Bij anderen is het niet “uit ontwikkelen” van fasen wel van grote invloed op het vervolg. Ze bouwen geen stevige basis op met alle gevolgen van dien.

De betrokkenheid van de leerlingen bij hun werk is voor de leerkracht een belangrijk richtlijn voor haar/zijn handelen. Door de leerlingen emotioneel vrij te laten worden, hun zelfvertrouwen te bevorderen en nieuwsgierig te maken, wordt de basis gelegd om tot leren te komen.

Kenmerkend voor de groepen 1 en 2 in onze school is het ontwikkelingsgericht leren dat doelengestuurd is. Als basis hiervoor gebruiken we Kleuterplein. De ontwikkeling van het kind is het startpunt voor het onderwijs dat gegeven wordt. Kennis en leersituaties worden aangeboden in voor leerlingen betekenisvolle situaties.

Het onderwijsaanbod wordt uitgewerkt in de volgende activiteitengebieden: spel en spelen, werken met materialen, thema’s en projecten, kringactiviteiten en voorbereidende oefeningen voor lezen, schrijven en rekenen.

De leerkracht daagt het kind uit tot steeds een stapje verder in zijn of haar ontwikkeling.

Van belang is het ontwikkelingsperspectief dat op een viertal dimensies betrekking heeft:

  • motorische ontwikkeling
  • spelontwikkeling
  • communicatie
  • begripsvorming

Wat bij alle activiteiten steeds in het oog gehouden moet worden is de betekenis voor leerlingen en de bedoeling van de leerkracht. De vorderingen van de leerlingen, waarbij gebruik gemaakt wordt van observatielijsten, worden bijgehouden in een digitaal systeem.

Leerlingen die extra aandacht verdienen, omdat hun ontwikkeling stagneert of niet vloeiend verloopt, worden extra geholpen. Er vindt in dat geval altijd overleg met de ouders plaats. Leerlingen die zich sneller ontwikkelen krijgen zoveel mogelijk kansen zich te ontwikkelen.

Bij de overgang van groep 2 naar 3 wordt er dan ook rekening gehouden met of een kind al kan lezen en /of schrijven, hoewel dit niet structureel is aangeboden. Tevens wordt er gekeken naar de leerhouding van de leerlingen. De lesinhoud wordt hierop aangepast.

1.2  Onderwijs in groep 3 t/m 8

Kenmerkend voor het onderwijs in groep 3 t/m 8 is dat we adaptief onderwijs aanbieden. Dat betekent dat de leerkrachten verantwoordelijk zijn voor het leren van alle leerlingen en er daarbij van uit gaan dat leerlingen verschillende leer- en ontwikkelingsbehoeften hebben. Ze verzorgen onderwijs dat daaraan tegemoet komt. Het wordt geen individueel onderwijs maar individualiserend onderwijs in groepsverband. Leerlingen worden in de loop van de jaren in toenemende mate zelf meer en anders verantwoordelijk voor hun eigen leerproces.

1.3  Gebruikte methodes

Voor taal, rekenen en wereldoriëntatie maken we vanaf groep 4 gebruik van Chromebooks. Elke leerling krijgt een eigen device. In groep 1 t/m 3 worden Ipads ingezet.

Lezen
Lijn drie is onze methode die het kind de beginselen van het lezen leert. Er is binnen deze methode veel aandacht voor differentiatie. Voor het voortgezet technisch lezen gebruiken we Leesestafette. Met betrekking tot het uitbreiden van de technische leesvaardigheid gebruiken we diverse vormen van instructie en inoefening. Zowel voor de groep, de kleine groep, leesduo’s en de individuele leerling. In overleg met ouders kan indien nodig thuis ondersteunende leesbegeleiding door de ouders geboden worden. Voor begrijpend en studerend lezen gebruiken we in groep 3 en de eerste helft groep 4 Humpie Dumpie en vanaf de tweede helft van groep 4 Nieuwsbegrip XL. Tevens wordt voor de inoefening en toepassing van begrijpende leesvormen gebruik gemaakt van de wereldoriëntatie-methode.

Taal en Spelling
Het taalonderwijs richt zich met name op mondelinge en schriftelijke communicatievormen, uitbreiden van woord- en taalschat, spelling en grammaticale taalvaardigheden. Hiervoor gebruiken wij de methode Taal Actief.

Voor het leren spellen gebruiken wij in alle groepen de methodiek ‘Zo leer je leerlingen lezen en spellen’ van drs. José Schraven. Deze methodiek gaat uit van een gestructureerde, stapsgewijze instructie en biedt veel herhaling.

Engelse taal
Vanaf groep 1 krijgen de leerlingen Engels aangeboden. We gebruiken de methode Groove Me.

Rekenen
Wij werken met Wereld in Getallen als rekenmethode (vanaf groep 4 digitaal, waarbij de lesstof wordt aangeboden op maat voor elk kind).

Het is een realistische rekenmethode die aansluit bij de dagelijkse praktijk. Er is aandacht voor getallen en bewerkingen en rekentoepassingen zoals meten, tijd en geld.

Schrijven
We hechten veel waarde aan een goed handschrift. In groep 3 beginnen de leerlingen met een potlood te schrijven, vanaf begin groep 4 wordt het gebruik van een vulpen ingevoerd. Deze wordt begin groep 6 vervangen door een nieuwe vulpen. Er wordt alleen met deze vulpennen geschreven. Mochten leerlingen op advies van een fysiotherapeut met een Stabilo moeten schrijven dan wordt deze door ouders zelf meegegeven.

Voor een goede schrijfontwikkeling gebruiken we de methode Klinkers.

Vanaf januari groep 8 krijgen de leerlingen een blauwe balpen en mogen zij hun eigen handschrift ontwikkelen. Tot die tijd wordt er geschreven volgens de schrijfmethode.

Wereldoriënterende vakken en techniek
We werken met de methode Blink. Dit is een geïntegreerde methode waarin de zaakvakken als geschiedenis, aardrijkskunde en natuur met elkaar zijn verweven. Evenals het techniekonderwijs dat in de thema’s aan bod komt.

1.4  Expressieactiviteiten

Hieronder vallen tekenen, handvaardigheid, dramatische vorming en muziek. Deze vier vakken worden gegeven met behulp van de methode Moet je doen en Eigenwijs (muziek). Een gedeelte van deze activiteiten vindt plaats tijdens het zgn. creativiteitscircuit. Ook hebben we elk jaar een cultuurproject met activiteiten op het gebied van drama, beeldende vorming, muziek, literatuur, erfgoed en identiteit.

Afgelopen jaar en ook de komende jaren bieden we steeds meer muzieklessen met instrumenten aan. Hiervoor is een samenwerking met MECmuziek aangegaan.

1.5  Bewegingsonderwijs

Per groep is er een jaarprogramma vastgesteld op basis van een methode. Voor de leerlingen uit de groepen 1 en 2 maken we gebruik van “bewegingsonderwijs in het speellokaal” en voor de overige groepen van “Bewegen Samen Regelen”. In de groepen 1 en 2 wordt het bewegingsonderwijs gegeven in het speellokaal. De overige leerlingen bewegen 2 maal per week in de gymzaal van het Anker.

Voor het verzorgen van het bewegingsonderwijs krijgen groepen, vanaf groep 3, volgens een jaarrooster twee keer per week les van onze vakleerkracht.