Ons onderwijs

Ons onderwijs

Natuurlijk doen we er op basisschool WestWijs alles aan om uw kind het best mogelijke onderwijs te geven. Hier leest u hoe wij op onze unieke wijze handen en voeten geven aan deze doelstelling.

De sfeer in onze school is veilig, rustig en vertrouwd. We werken heel bewust aan de relatie met de leerlingen. Een goed pedagogisch klimaat is een voorwaarde om tot goed leren te komen. Leerlingen moeten met plezier naar school kunnen gaan. We zijn alert op zaken als discriminatie en pesten en werken in ons onderwijs aan het voorkomen daarvan.

 • Onze school is een KiVaschool. KiVa is een succesvol programma dat in Nederland en in Finland effectief is bij het voorkomen en oplossen van pesten. Zie voor meer informatie over dit onderwerp de tab ‘KiVaschool’.
 • Onze school heeft een pestprotocol, deze is mede opgesteld door de leerlingenraad.
 • Ons team werkt volgens het concept ‘Verbindend Gezag®’ (lees onder de tab ‘Verbindend Gezag’ meer over dit onderwerp).

Basisschool WestWijs is een KiVaschool. KiVa is een succesvol programma dat in Nederland en in Finland effectief is bij het voorkomen en oplossen van pesten.

Unieke kenmerken van KiVa zijn:

 • wetenschappelijk onderzocht en aangetoond effectief;
 • gebruiksvriendelijk materiaal voor leerlingen, leerkrachten en ouders;
 • periodieke metingen om pesten, groepsproblemen en sociaal-emotionele ontwikkeling te volgen;
 • verhoogt welzijn, motivatie en schoolprestaties van alle leerlingen;
 • training en begeleiding voor leerkrachten;
 • continue doorontwikkeling door wetenschappers;
 • aanspreken van de groep: alle leerlingen leren om pesten en groepsproblemen op te lossen.

Meer informatie is terug te vinden op www.kivaschool.nl


Ons team is getraind om het concept Verbinden Gezag® toe te passen. Het concept geeft erkenning aan de (vaak complexe) taken van leerkrachten. De methodiek gaat uit van de investering in de relatie, juist als het moeilijk wordt. De leerling wordt altijd gezien, niet alleen door de eigen leerkracht, maar door alle mensen in de school.
We zijn met z’n allen verantwoordelijk voor alle mensen in school en helpen elkaar wanneer het nodig is.

Verbindend gezag staat voor:

Een veilige haven, een veilige basis en gezag

Ieder kind heeft een veilige haven en een veilige basis nodig, om uit te groeien tot een autonoom individu. In de veilige haven kan een kind emotioneel bijtanken en geborgenheid voelen. De veilige basis geeft het kind het vertrouwen om de wereld te verkennen en te ontdekken. Het kind voelt het vertrouwen dat het, bij tegenslag, altijd terug kan keren naar de veilige haven.
Gezag (autoriteit) hebben kinderen nodig om grenzen te leren kennen. Niet alles is te leren op basis van ervaringen en zelf oplossingen te bedenken. Verbindend Gezag® geeft kaders waarbinnen men vrij kan bewegen. Verbindend Gezag® geeft vorm aan deze autoriteit zonder terug te keren naar de traditionele autoriteit (straffen en belonen) door de volgende pijlers toe te passen:

 1. De-escalatie
 2. Aanwezigheid
 3. (Herstel van de) relatie
 4. Support
 5. Begrenzen

Op Basisschool WestWijs wordt lesgegeven aan kinderen in de leeftijd van 4 -12 jaar. Als uitgangspunt hanteren wij gecombineerde groepen leerlingen van verschillende jaargroepen samen in één groep. Het is afhankelijk van het leerlingenaantal per groep, welke combinatiegroepen we jaarlijks maken. Door de lichte groei in het aantal leerlingen de afgelopen jaren, vormen we soms ook enkele groepen.

De groepsgrootte is afhankelijk van het totaal aantal leerlingen en het aantal groepen dat geformeerd kan worden. Gelet op de grootte van de school komen combinatieklassen elk jaar voor.


Voor taal, rekenen en wereldoriëntatie maken we vanaf groep 3 gebruik van Chromebooks. Elke leerling krijgt een eigen device. In groep 1 en 2 worden Ipads ingezet.


Handelingsgericht werken en opbrengstgericht werken hebben de laatste jaren een prominente rol gekregen op school. De uitgangspunten daarbij zijn:

 • De onderwijsbehoeften van leerlingen staan centraal: Wat hebben zij nodig om bepaalde onderwijsdoelen te behalen? Het gaat om afstemming en wisselwerking tussen de leerling, de groep, de leerkracht, de school en de ouders.
 • Samenwerking tussen leerkrachten, leerlingen, ouders, interne en externe begeleiders is noodzakelijk om passend onderwijs te kunnen realiseren.
 • Het schoolteam formuleert lange- en korte termijndoelen voor het leren, de werkhouding en het sociaal-emotioneel functioneren van alle leerlingen en evalueert deze in een cyclus van planmatig handelen. Het groepsplan staat hierbij centraal, welke verwerkt is in het weekrooster van de groep.
 • De onderwijs- en begeleidingsroute verloopt systematisch, in stappen en transparant.
 • Er wordt gestreefd naar optimale opbrengsten.

Sinds de zomer van 2019 beschikt onze school over een centrale ruimte, ’t Trefpunt genoemd, waar we met alle kinderen en leerkrachten samen kunnen vieren. Vieringen die we jaarlijks met elkaar vieren zijn:

 • Start van het schooljaar
 • Start/afsluiting van themaweken
 • Kinderboekenweek
 • Advent en Kerst
 • Carnaval
 • Pasen
 • Vliegershow

Ouders worden bij enkele vieringen uitgenodigd te komen kijken.


Verschillende keren per jaar worden er groepsdoorbrekende activiteiten georganiseerd. Oud en jong zitten dan door elkaar en werken aan dezelfde opdrachten. Leerlingen helpen elkaar bij de opdrachten en leren kinderen in andere groepen kennen. Voorbeelden van dergelijke activiteiten zijn:

 • Crea-opdrachten
 • Picknicken
 • Spelletjesmiddag
 • Bij elkaar voorlezen in de groep
 • Bovenbouw leerlingen helpen onderbouwleerlingen met lezen
 • Bovenbouw leerlingen werken samen aan opdrachten met onderbouwleerlingen (bijvoorbeeld stopmotion animaties maken)

Onze school werkt samen met de Stadkamer aan cultuuronderwijs. We maken gebruik van het ‘Fonds Cultuureducatie Zwolle’. Met de middelen uit dit Fonds kunnen cultuureducatieve activiteiten bekostigd worden die bijdragen aan de realisatie van de kerndoelen Kunstzinnige Oriëntatie.

Onze school besteedt de middelen aan:

 • Muziekonderwijs: een vakleerkracht geeft muzieklessen. Leerlingen kunnen ervaring op doen met verschillende instrumenten.
 • Dramaonderwijs: een vakleerkracht geeft dramalessen. Leerlingen leren hoe zij (zich) kunnen presenteren; hoe verschillende lichaamshoudingen en gezichtsuitdrukkingen verschillende emoties tonen en hoe je een rol in een toneelstuk speelt.
 • Cultuurweken: Jaarlijks organiseert de school activiteiten rondom een cultuurthema. Leerlingen zijn twee/drie weken intensief met dit thema aan het werk en bezoeken bijvoorbeeld voorstellingen/musea of krijgen workshops.
 • Educatieve activiteiten binnen of buiten school, passend bij andere activiteiten in school (bijvoorbeeld Kinderboekenweek).

Voldoende beweging is een essentieel onderdeel van een goede gezondheid. Toch bewegen we steeds minder en brengen we onze dagen vooral zittend door. Dit heeft grote negatieve gevolgen! Recent wetenschappelijk onderzoek toont aan dat je beter leert wanneer je beweegt (2019, Springlab).

 • Bewegen is gezond
  Bewegen is erg goed voor je. Door te bewegen voorkom je overgewicht en blijf je gezond.
 • Betere concentratie
  Door bewegen en leren af te wisselen of zelfs te combineren kun je je beter concentreren.
 • Betere schoolprestaties
  Uit steeds meer onderzoeken blijkt dat meer bewegen leidt tot betere schoolprestaties.
 • Beter zelfbeeld
  Bewegen heeft bij kinderen ook een positief effect op zelfvertrouwen, zelfbeeld en sociaal gedrag.
 • Meer plezier
  Bewegen toepassen in de klas maakt school leuker voor leerlingen en voor leerkrachten.
 • Gemaakt om te bewegen
  We doen onszelf en ons lichaam een groot plezier met bewegen. We zijn er voor gemaakt.

Binnen onze regulieren lessen wordt regelmatig het bewegend leren toegepast. Leerlingen zijn dan bijvoorbeeld buiten op het plein bezig met opdrachten waarbij ze bewegen en tegelijk een spellingsopdracht doen.


Naast onze school staat Doomijn kinderopvang. We werken veel met elkaar samen. Peuters van Doomijn komen regelmatig een uurtje meespelen in onze groep 1/2. En andersom gaan leerlingen van onze school naar het KDV om daar voor te lezen of de kinderen te helpen bij opdrachten.

Veel kinderen van onze school maken na schooltijd gebruik van de BSO.


Voor het goed en gezond functioneren van een school heeft iedere school in Nederland een MR. In de wet op de medezeggenschap is dit wettelijk geborgd. De MR is in die zin een inspraakorgaan voor haar achterban, bestaande uit ouders en personeelsleden. De achterban is vertegenwoordigd door de zogenoemde oudergeleding en de lerarengeleding. Als vertegenwoordiging van deze achterban, overlegt de MR met de directie van de school over gevoerd en te voeren schoolbeleid zoals formatieplannen, doelstellingen, vakantieregelingen, personeelsbeleid en veiligheid.

De MR op basisschool WestWijs bestaat uit:

Jessica van Burgel (voorzitter, oudergeleding)
Jasper de Weerdt (oudergeleding)
Tineke van Dijk (personeelsgeleding)
Frederieke Pastoor-Helleman (secretaris, personeelsgeleding)

Jaarverslag 2022-2023


Met de invoering van Passend Onderwijs is het wettelijk verplicht dat iedere school beschikt over een actueel schoolondersteuningsprofiel. In een ondersteuningsprofiel beschrijft een school  haar mogelijkheden om leerlingen te ondersteunen.

Lees hier meer over ons schoolondersteuningsprofiel