Onze visie

Leidraad tijdens ons werk

Onze visie

Ontdek hoe we ons bij basisschool WestWijs focussen op een goede relatie met onze leerlingen, een open houding, oog voor het individu en wederzijds respect om te komen tot ieders ontwikkeling met veel plezier.

SAMEN ONTWIKKELEN MET PLEZIER!!

WestWijs is een warme en veilige school, die gaat voor het geluk en de ontwikkelingskansen van kinderen!

Wij vinden het belangrijk dat:

 • er verbinding is tussen leerkrachten, leerlingen en ouders. Daarbij vormen wij een anker zodat elk kind kan groeien
 • wij op ons eigen niveau ontwikkelen, waarbij zelfstandigheid en verantwoordelijkheid de basis zijn
 • wij met plezier naar school gaan, ons ontwikkelen en met een glimlach naar huis gaan
 • er openheid is, zodat er een veilige, transparante sfeer heerst in en buiten de school.

Lees hieronder hoe wij dat doen.


Het lesgeven is de kern van ons werk. Waarbij we oog hebben voor het pedagogisch en didactisch handelen. Van belang daarbij is: oog hebben voor het individu, een open houding, wederzijds respect en een goede relatie waarin het kind zich gezien voelt. Belangrijke pedagogische uitgangspunten zijn: zelfstandigheid, eigen verantwoordelijkheid, kritische denken, reflecterend vermogen en samenwerking. Gelet op de didactiek vinden we de volgende zaken van groot belang:

 • interactief lesgeven; de leerlingen actief mee laten doen met de les
 • onderwijs op maat geven: differentiëren
 • gevarieerde werkvormen hanteren (coöperatief leren)
 • een kwaliteitsvolle (directe) instructie verzorgen
 • kinderen zelfstandig (samen) laten werken

Kinderen leren doordat ze nieuwsgierig zijn. De school biedt kinderen de mogelijkheid om kennis op diverse manieren te verwerven. De leraren geven instructie en kinderen mogen zich dat op verschillende manieren eigen maken. Dat kan zijn door lessen alleen te maken of met anderen samen. Kinderen die korte instructie nodig hebben, kunnen zelfstandig aan het werk. Voor de kinderen die meer instructie nodig hebben, wordt gebruik gemaakt van de verlengde instructie aan de instructietafel. Het leren kan bemoeilijkt worden door extra ondersteuningsbehoeften. Voor deze kinderen is een zorgstructuur opgezet.


Wij willen leerlingen een samenhangend geheel van vaardigheden meegeven waardoor ze optimaal kunnen functioneren in de huidige en toekomstige maatschappij. We onderschrijven in de eerste plaats het belang van een kennissamenleving en gaan ervan uit, dat kennis altijd en overal voorhanden is. De leerkracht is niet de enige bron van kennis voor de leerlingen. Daarnaast beseffen we dat het in de kennissamenleving ook gaat om kenniscreatie en -constructie, om innovatie. In de derde plaats is het een feit dat de ontwikkeling van digitale middelen en media globale grenzen vervagen en het delen van kennis en het met elkaar (daarover) communiceren een steeds centralere rol speelt in onze (toekomstige) samenleving. Op onze school willen we daarom gericht aandacht besteden aan de volgende vaardigheden:

 • samenwerking en communicatie (normen en waarden)
 • kennisconstructie
 • gebruik van Social Media
 • probleemoplossend denken en creativiteit
 • planmatig werken
 • leren relativeren
 • weten waar je goed in bent.

De school staat open voor iedereen die zich thuis voelt bij onze manier van leven en werken. We willen ruimte bieden aan ieder individu en er is respect voor ieders inbreng. Dit komt tot uiting in de omgang met elkaar, de keuze van de leermiddelen en in de sfeer die heerst op de school.

Enkele malen per week wordt er een Bijbelverhaal verteld. Zo mogelijk wordt een link gelegd naar de actualiteit. We gebruiken voor levensbeschouwelijke vorming de methode “Trefwoord”.

De veelheid aan levensbeschouwelijke activiteiten op basisschool WestWijs, verbonden met de katholiek-christelijke traditie, zijn te ordenen in vier gebieden:

Leren:
Als katholieke school werken we gericht aan het vak godsdienst/levensbeschouwing. Dit gebeurt met de methode Trefwoord, dagelijks aan de hand van lesideeën in Trefwoord en de daarbij aangereikte (Bijbel)verhalen over levensthema’s. We staan stil bij de actuele situatie in de school en samenleving en verbinden deze met onze kernwaarden.

In de bovenbouw wordt bredere aandacht gegeven aan de andere godsdiensten en geestelijke stromingen.

Vieren:
In de katholieke traditie is er grote aandacht voor het vieren. De school wil daarbij aansluiten door de grote feesten uit de katholieke traditie te vieren, zoals Kerstmis, Carnaval, Pasen en Pinksteren. Ook is er aandacht voor kleinere feesten of gedachtenissen als St. Maarten, Allerheiligen etc.

Daarnaast hechten wij veel waarde aan andere vieringen met elkaar rond feesten door het jaar, zoals Sinterklaas en rond belangrijke momenten uit het leven zoals verjaardagen en het vieren van geboortes. Er is aandacht voor lief en leed.

Zorg en aandacht voor elkaar:
Als school willen we aansluiten bij de aandacht en zorg in de Katholieke traditie voor mensen die het moeilijk hebben, die ziek zijn en speciale zorg nodig hebben.

Dat doen we binnen de school door aandacht en zorg aan elkaar te geven als er lief en leed te delen is. In de dagelijkse kringgesprekken wordt stilgestaan bij klein lief en leed. In elke groep staat een kaars die aangestoken wordt tijdens het gebed, maar ook op momenten dat we stil willen staan bij zorgen of vreugde die leven bij de leerlingen.

Met elkaar en voor de toekomst
Wij willen samenwerken met anderen en een gemeenschap opbouwen. Het contact met de parochie krijgt vorm door aandacht voor de Eerste Communie in groep 4 en het Vormsel in groep 8. (de voorbereiding en de daadwerkelijke viering worden buiten school om gedaan)

Daarnaast vinden wij een goed contact met de ouders belangrijk, want de ouders en leerkrachten zorgen samen voor een goede ontwikkeling van het kind. We hechten veel waarde aan informeel contact met ouders, naast de formele contacten; hierbij is een wisselwerking van groot belang. Hiervoor zijn onder andere de WestWijscafés in het leven geroepen.

De leerlingen worden verder gestimuleerd in het opbouwen van die gemeenschap en welke rol zij daarin hebben. We proberen, daar waar mogelijk, de leerlingen groepsdoorbrekend met elkaar in contact te brengen.