Praktische informatie

Handig voor u verzameld!

Praktische informatie

Van schooltijden tot tussenschoolse opvang en van ouderbijdrage tot rapporten. Hier vindt u alle praktische informatie over onze school.

Een leerling op de basisschool moet het volgende aantal uren onderwijs krijgen:

De eerste vier schooljaren (onderbouw): minimaal 3.520 uur;
De laatste vier schooljaren (bovenbouw): 3.760 uur.

Over acht schooljaren is dit minimaal 7.520 uur. De overgebleven 240 uur mogen scholen zelf verdelen over de onderbouw en de bovenbouw. Er is geen maximum aan het aantal uren onderwijs per dag.

Op onze school hanteren wij een continu rooster. Onze schooltijden zijn:

Groep 1 -2
Maandag 8:30 tot 14:15 uur
Dinsdag 8:30 tot 14:15 uur
Woensdag 8:30 tot 12:30 uur
Donderdag 8:30 tot 14:15 uur
Vrijdag 8:30 tot 12:30 uur
Groep 3 t/m 8
Maandag 8:30 tot 14:15 uur
Dinsdag 8:30 tot 14:15 uur
Woensdag 8:30 tot 12:30 uur
Donderdag 8:30 tot 14:15 uur
Vrijdag 8:30 tot 14:15 uur

Aangezien de groepen iets meer uren maken dan wettelijk verplicht is, hebben deze groepen ook nog een aantal extra vrije dagen, zogenaamde ‘margedagen/studiedagen’. Deze vindt u in de jaarkalender (onder het tabblad ‘home’).


De school vraagt ter financiering van haar activiteiten per schooljaar per leerling een vrijwillige ouderbijdrage. We gebruiken deze bijdrage om onder andere de volgende activiteiten te kunnen realiseren Sinterklaas, Kerst, feesten, schoolreis.*

De bijdrage is dit jaar vastgesteld op €40,- per leerling. Voor het deelnemen aan het kamp van groep 8 vraagt de school een extra bijdrage, naast de reguliere ouderbijdrage. Het bedrag wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld. Tijdens de algemene jaarvergadering van de oudervereniging kunt u zien hoe de ouderbijdrage in het afgelopen schooljaar is besteed.

(*)Deelname van uw kind aan activiteiten staat los van betaling van de vrijwillige ouderbijdrage.


Het uitgangspunt van onze school is, dat leerlingen vanaf groep 3 bij de oudergesprekken aanwezig zijn (in groep 1 en 2 is dit facultatief). De leerling is tenslotte waar het om draait, en wij zijn van mening dat zij heel goed kunnen praten over hun eigen ontwikkeling en wat hen daarbij kan helpen.

Minimaal twee keer per schooljaar worden ouders/verzorgers en kind uitgenodigd om op gesprek te komen bij de leerkracht. Het eerste gesprek in oktober gaat vooral over het welbevinden van de leerling. Het tweede gesprek in februari/maart gaat naast het welbevinden ook over de voortgang bij het leren.

Uiteraard vinden er meer gesprekken plaats als dat nodig is. Afhankelijk van de inhoud en leeftijd zit een leerling wel of niet bij dit gesprek.


De leerlingen van onze school krijgen twee keer per jaar een rapport. Dit rapport toont de ontwikkeling binnen verschillende vakgebieden en bevat persoonlijke werkstukjes van de leerlingen.


Mocht u klachten hebben over de dagelijkse gang van zaken op onze school, dan worden deze klachten vrijwel altijd in goed overleg opgelost. In eerste instantie is de leerkracht de aangewezen persoon voor dit overleg. Wanneer dit overleg niet het gewenste resultaat brengt, kunt u contact opnemen met de directeur.

Mocht het contact met de directeur naar uw oordeel niet geheel bevredigend verlopen, dan kunt u zich wenden tot de contactpersoon van onze school. Dit is Femke Lathouwers (ib.westwijs@catent.nl). Zij kan u vertellen wat mogelijke vervolgstappen voor u zijn.

Informatie hierover is eveneens terug te vinden op de website van Stichting Catent www.catent.nl, onder het kopje ‘voor ouders’.


Aan Catent is een klachtencommissie verbonden (Interne Klachten Commissie). Deze bestaat uit:

Voorzitter:
de heer mr. S.M.C. Verheyden

Lid:
mevrouw. A. Zandbergen

Lid:
de heer H. Slabbekoorn

De IKC is te bereiken via e-mailadres IKC@catent.nl. In uitzonderlijke gevallen (indien een klager niet over e-mail beschikt) kan gebruik worden gemaakt van het adres IKC, Postbus 290, 8000 AG Zwolle.

Een klacht die wordt ingediend bij de IKC wordt conform het reglement IKC behandeld. Het College van Bestuur is eindverantwoordelijk voor de beslissingen die naar aanleiding van een klacht ingediend bij de klachtencommissie al dan niet worden genomen.


Er is een vertrouwenspersoon verbonden aan de Stichting Catent. Deze vertrouwenspersoon heeft als taak te beoordelen of bij een klacht door bemiddeling tot een bevredigend resultaat gekomen kan worden. Op dit moment is de volgende vertrouwenspersoon aan Catent verbonden: Ed Heeremans. Wilt u met de vertrouwenspersoon in contact komen, dan kunt u bellen met het bestuurskantoor (tel. 038- 3031844).


Elke maand brengt onze school een nieuwsbrief uit. Lees hier het laatste nieuws.

<iframe width=”760px” height=”500px” src=”https://sway.cloud.microsoft/s/tksHuRI5SmMyxE6B/embed” frameborder=”0″ marginheight=”0″ marginwidth=”0″ max-width=”100%” sandbox=”allow-forms allow-modals allow-orientation-lock allow-popups allow-same-origin allow-scripts” scrolling=”no” style=”border: none; max-width: 100%; max-height: 100vh” allowfullscreen mozallowfullscreen msallowfullscreen webkitallowfullscreen></iframe>


Het doel van de schoolgids is om u als ouder/verzorger te informeren over de organisatie van onze school. De schoolgids biedt ouders die nog moeten kiezen de gelegenheid om te bezien welke school het best past bij hun kind en bij hun visie als ouder/verzorger.

Naast een veelheid aan organisatorische regelingen en afspraken heeft de school uitspraken gedaan over hoe zij aankijkt tegen de Katholieke identiteit en over de missie en de visie die de grondslag voor het handelen in de school zijn.

Betrokkenheid bij het onderwijsleerproces en inbreng van ouders in de afstemming tussen thuissituatie en schoolsituatie zal in de komende jaren een steeds belangrijkere rol gaan spelen. Dit krijgt niet alleen gestalte via de inspraakorganen, zoals de Schooladviescommissie en de Medezeggenschapsraad, maar zal ook steeds meer vorm krijgen in het gesprek tussen leerkrachten en ouders.

Naast deze uitwisseling en afstemming vinden we het belangrijk dat ouders betrokken zijn bij verschillende activiteiten van de school. Betrokkenheid kan naast de bovengenoemde organen natuurlijk ook door te participeren in de oudervereniging of als hulp- of klassenouder.

Wilt u meer informatie of wilt u nader kennis maken met de school, dan kunt u uiteraard met ons een afspraak maken.


In het schoolplan staat beschreven waar de school de komende jaren haar focus heeft liggen m.b.t. nieuwe ontwikkelingen. De plannen worden jaarlijks uitgewerkt in een jaarplan, waar een concrete invulling wordt gegeven aan deze plannen. Een samenvatting van het schoolplan is zichtbaar gemaakt op posters die verspreid in de school hangen.


Onder deze link vindt u het veiligheidsplan van onze school.